What are benefits of e-learning and for what topics to start with?

There is no united answer what size of company determines that it’s time to implement e-learning as part of training &development strategy. Definitely the larger the number of employees’, the less expenses per one person. My experience is that if there is a need to train regularly about 100 employees, it is worth to consider e-learning and for business case calculate exact expenses for various training options.

E-learning usually is the best option in case of high employee turnover in positions like Customer service specialist where it is important quickly to train newcomers and ensure united understanding of customer service standard. The same is true in cases where prevailing legislation enforce to instruct large number of employees on a regular bases, for example, about job safety or minimum standards of hygiene in catering business.

Many companies introduce part of their new-hire programmes in e-learning format to explain organization’s values and main principles of work in a more effective and timely way. Often companies teach their employees about new products explaining benefits and best upselling solutions useful for everyday job. Topics like code of ethics and key operating processes are also among the most common e-learning courses.

Apart of tailor made and company specific e-courses, e-courses on generic skills becomes more and more widely used. Currently in the Baltics there are available also ready-made e-courses in management skills area – http://www.managementabc.lv. It includes such topics as Manager’s role and functions, Setting Objectives and Tasks, Delegating, Task performance control , Giving feedback. In addition there are e-courses – like Emotion management and Procrastination – that develops general skills for all levels of employees to work and cooperate more effectively to reach the defined goals.

An attractive e-learning consists from interactive tasks, video materials, animation and gamification elements and engages learner within 40 seconds.

Thoughtful Blended Learning solutions are interesting also for new generation employees and it increases engagement of all level of employees. To use e-learning only a computer, a laptop or a tablet and internet are required. No specific premises, projector, trainer, coffee and organizing all other things relevant to classroom training is necessary. And what more – no headaches about logistics of participants and less actual training hours to be paid.

To sum up, in order to compare classroom training with e-learning or other blended mix, don’t forget to compare salary expenses for time employees spend in training and time what training coordinator needs to organise and administrate training events. Expenses for lunch, coffee pauses, training materials as well as trainer fee and their travel expenses counts as well. For example, experience from research in Sweden after 25 years of using e-learning is that expenses are 3 times less for e-learning than classroom training. Still my belief is that not all training should be replaced with e-learning as blended approach is more effective.

Other benefits of e-learning for a company:

unified standard: everyone receives information of the same quality regardless of study time and place

registration of results: managers can see how their employees are getting on with the training

socially responsible learning: natural resources are preserved by not having to print out the materials or commute to the study place

simple organization: rooms and print-outs are not required; participants can choose study time that suits them best


Maija-73

Kādos gadījumos izmantot e-mācības?

Nav vienotas atbildes, cik lielam darbinieku skaitam uzņēmumā būtu jābūt, lai apsvērtu e-mācības, kā daļu no uzņēmuma mācību sistēmas. Viens no e-mācību ieguvumiem ir mazākas izmaksas, ja nepieciešams apmācīt lielāku darbinieku skaitu.

 

Ja uzņēmumā kādā kritiskā amatā, piemēram, klientu apkalpošanas jomā, ir liela darbinieku mainība un ātri ir nepieciešams apmācīt jaunos darbiniekus, ievērot noteikto klientu apkalpošanas standartu, noteikti ir vērts apsvērt e-mācību  ieviešanu uzņēmumā vienu vai vairāku kursu ietvaros. Līdzīga situācija veidojas, ja uzņēmuma darbiniekus, saskaņā ar likumdošanu, ir regulāri jāapmāca par kādu konkrētu tēmu, piemēram, par darba drošību.

E-mācību tēmas, ko uzņēmumi pārveido digitāla formātā, ir dažādas – sākot no ētikas, drošības (darba, IT, u.c.), higiēnas prasībām, līdz klientu apkalpošanas standartam. Ir uzņēmumi, kas daļu no jauno darbinieku ievadmācībām izstrādā elektroniskā formātā. E-mācības šādos gadījumos sniedz iespēju ar dažādu situāciju palīdzību izskaidrot jaunajiem darbiniekiem uzņēmuma vērtības, kā arī darba principus un citu būtisko informāciju par uzņēmumu.

Izmantojot e-mācības, var mācīties arī par jaunajiem produktiem, pakalpojumiem, uzņēmuma procesiem, kā arī ētikas kodeksu un citiem uzņēmumam būtiskiem aspektiem.

E-mācības sastāv no interaktīviem materiāliem, kas ir pedagoģiski sagatavoti, balstoties uz apmācāmo uztveres principiem. Te mijas dažādi formāti, piemēram, teksta materiāli, audio, video, animācijas, inforgrafikas, interaktīvi uzdevumi, kā arī spēļošanas un simulācijas elementi, kas mācības ne tikai padara aizraujošas, bet arī tuvina tās darbinieka ikdienā veicamajam darbam.

Lai e-mācības apgūtu ir nepieciešams dators, planšete vai telefons un internets, taču nav jāmeklē telpas, projektors, pasniedzējs, maizītes kafijas pauzēm, un visas citas lietas, kas saistās ar klātienes mācību loģistiku, ieskaitot darbinieka brīvo dienu izbrīvēšanu mācībām un tikšanu līdz mācību vietai.

Tā kā digitālajā laikmetā informācija strauji mainās, viena no tendencēm ir aizvien vairāk organizāciju mācību sistēmās iekļaut vispārējās prasmju mācības, kas palīdz darbiniekiem emocionāli tikt galā ar pārmaiņām, uzlabot sadarbības prasmes, labāk organizēt savu darbu. Šīs prasmes tiešā vai netiešā veidā atbalsta darbinieka spēju tikt galā ar stresu darba vidē un sniedz iespēju labāk apgūt jauno informāciju. Šādiem vispārējo prasmju kursiem nav vienmēr jāizmanto uzņēmuma iekšējie resursi kursu veidošanā, tā vietā kā labs risinājums ir jau gatavie e-kursi.

Šobrīd arī Baltijas tirgū ir pieejami gatavie e-kursi, kas palīdzēs gan vadītājiem, gan darbiniekiem vadīt un labāk apzināt sevi – emociju vadība un darbu atlikšana, kā arī e-kursi vadības prasmju jomā – http://www.vaditajaabc.lv – kas ietver tādas tēmas kā mērķu un uzdevumu noteikšana, deleģēšana, atgriezeniskās saites sniegšanu, darbinieku attīstības veicināšanu, kā arī darba izpildes kontroli.

Lai izvērtētu finansiālo ieguvumu, aizvietojot klātienes mācības ar e-mācībām, jāņem vērā apmācāmo darbinieku atalgojuma izmaksas par laiku, kas tiek pavadīts mācībās, kā arī darba laika izmaksas iekšējo mācību organizēšanā un administrēšanā. Ārējo mācību izmaksās, vēl bez darba dienas, ko darbinieks zaudē, noteikti jāierēķina ne tikai pasniedzēja izmaksas, bet arī telpu, kafijas paužu, ceļa izdevumu, u.c. izmaksas. Zviedrijas tirgū, kur e-mācības tiek izmantotas jau vairāk kā 25 gadus, pētījumi rāda, ka e-mācību izmaksas  ir 3 reizes mazākas nekā klātienes mācībām.

Tomēr ne visas mācības var un vajadzētu aizvietot ar e-mācībām. Mana pārliecība ir, ka visefektīvākais ir izmantot dažāda veida mācību metodes, kur e-mācības noteikti ir viens no būtiskiem elementiem modernā un uz attīstību vērtā uzņēmumā.

Citi e-mācību ieguvumi uzņēmumam:

Vienots standarts: visi darbinieki saņem vienādu, kvalitatīvu informāciju, neatkarīgi no tā, kad un kur viņi mācās.

Rezultātu uzskaite: vadītājs var iegūt tūlītēju informāciju, kā darbiniekam veicas mācību kursa apguvē.

Sociāli atbildīga mācīšanās: tiek saudzēti dabas resursi, piemēram, ietaupīts uz materiālu drukāšanu, un transporta izmaksām nokļūšanai mācību vietā.

Zināšanu novērtēšana: dažāda veida testi savu iegūto zināšanu novērtēšanai gan mācību procesā, gan kursa noslēgumā. Izmantojot elektronisku testu, nav nepieciešami uzņēmuma citi resursi rezultātu aprēķināšanai.  Apmācāmais saņem tūlītēju  atbildi un redz, kurās jomās darbojas labi un  kurās zināšanas būtu jāpapildina.

Leave a Reply