E-learning: With what to begin? Production of e-courses

Files.fm_2017-10-01_brsfnxs4gatavot

Previously I wrote what should be taken into account when choosing e-learning platform, if the strategic decision of implementing e-learning. A step that is just as important, is the production of e-courses, which will be then inserted in the e-learning platform.

For e-courses to be used and so that they could motivate the employee to learn they have to be interactive and have a good design. In turn, to successfully implement e-learning in a company, it is suggested that various e-courses are offered, for many different employee groups. If it is not a test or pilot project, then the employees will wait for the next e-courses or at least some clarity regarding the overall learning strategy.

In my experience, systematic learning planning comes the first.

When all the positions are analyzed, and is defined what skills and knowledge are needed for each position, it can be evaluated, which of the training are more effective in the form of e-learning.

For e-course production costs to be confirmed, it has to be understood how many employees within the company the theme would be relevant now and in the future. Most often company’s inner expert prepares a material and e-learning specialists make a scenario based on it, as well as propose design and technical solutions. But not always it is enough for the employees to use the e-course with joy.

 Very often it happens so that there are already some kind of material connected with one of the themes that are meant to be digitalized, for instance, work safety, customer service standard, food safety and minimum hygiene rules. Most often it is a presentation with a lot of slides; the good think about e-learning is that it only provides the most important information, which can be learned in approximately 20-30 minutes. Of course, often t longer content is divided in several modules and interactivity can be achieved with games or tasks. Still, for e-course to be used actively, the content should focus only on the most important themes – short and concise.

As for every training, the learning goal should be established.

The most important question is what the employee should do and why it is not done in their daily work.

Clear training goal will help to concentrate on how the specific e-learning will help to reach the company’s goals, as well as justify the e-course production costs. A specific learning goal will help to evaluate  whether the chosen learning content supports the necessary changes.

Those, who will learn e-courses in companies, are not preparing for a school test, but are carrying out obligations of some position, where particular activities have to be done. Although learning is only the transfer of knowledge, what employees need the most is the possibility to try it out and practice. That is why e-learning activities are identified, with which each participant can apply the knowledge obtained. For instance, instead of presenting mounds of information regarding customer service standard, the employee has to make a similar decision in the virtual environment, just the same as in their work, and then the necessary information regarding this point is given.

When the learning goal and what the employees should be able to do after the e-course are clear, the possible e-course variants can be evaluated. The choice is wide, starting from ready made e-course purchase until e-courses that have been individually made for each company. Together, during few months, it is possible to create individual e-course with design, made for the company. For themes that are universal for all companies, for instance, basics of leadership skills, finance knowledge, emotion or stress management, it is much easier and cheaper  to purchase ready-made e-courses. If ready-made e-courses are chosen, it is possible to adapt the tasks and situations for each company’s specifics. More information – www.managementabc.lv.

In the next article I will share my experience, how to use e-learning for orientation programmes for new employees.


E-mācības: Ar ko sākt? E-kursu ražošana

Processed with VSCO with hb2 preset

Iepriekš rakstīju par to, kas ir jāņem vērā izvēloties e-mācību platformu, ja ir pieņemts stratēģisks lēmums uzņēmumā ieviest e-mācības. Tikpat būtisks solis, protams, ir pašu e-kursu ražošana, ko ievietot e-mācību platformā. Lai e-kursi tiktu lietoti un tie motivētu darbinieku mācīties, tiem ir jābūt interaktīviem un ar labu dizainu. Savukārt, lai veiksmīgi ieviestu e-mācības uzņēmumā, ieteicams, ka ir pieejami dažādi e-kursi un tie tiek piedāvāti pēc iespējas vairāk darbinieku grupām. Ja vien tas nav testa vai pilotprojekts, tad darbinieki gaidīs nākamos e-kursus vai vismaz skaidrību par kopējo mācību stratēģiju.

Man pieredzē sistemātisku mācību plānošanas pieeja ir pirmais solis. Kad ir izanalizēti visi amati un nodefinētas, kādas prasmes un zināšanas katra veikšanai ir nepieciešamas, var izvērtēt, kuras no mācībām ir efektīvākas e-mācību formātā. Lai tiktu apstiprinātas e-kursu ražošanas izmaksas jāsaprot arī cik daudz darbiniekiem uzņēmuma ietvaros šī tēma būs aktuāla tagad un nākotnē. Visbiežāk uzņēmuma iekšējais eksperts sagatavo saturisko materiālu un e-mācību speciālisti uz tā bāzes izveido scenāriju, piedāvā dizaina un tehniskos risinājumus.  Taču ne vienmēr ar to pietiek, lai darbinieki tiešām e-kursu ar prieku izmantotu.

 Ļoti bieži uzņēmumā jau ir izveidoti materiāli par kādu no tēmām, kuras paredzētas transformēt digitālāformātā, piemēram, darba drošības, klientu apkalpošanas standarta, pārtikas drošība un minimālā higiēnas mācībās. Nereti tās ir prezentācijas ar daudziem slaidiem; e-mācību labā prakse, savukārt ir sniegt tikai būtiskāko informāciju, ko var apgūtu ne ilgāk par 20-30 minūtēm. Protams, garāks nereti saturs tiek dalīts vairākos moduļos, un interaktivitāte var tikt  panākta ar spēlēm un uzdevumiem. Tomēr, lai e-kurss tiktu  aktīvi lietots, tā saturā ir jāfokusējas tikai uz pašām būtiskākajām tēmām – īsi un kodolīgi.

Kā jebkurām mācībām, vispirms ir jānoskaidro mācību mērķis. Svarīgākais jautājums ir, kas darbiniekiem ir jādara un kāpēc šobrīd tas netiek darīts. Tas palīdzēs  koncentrēties uz to, kā konkrētās e-mācības palīdzēs sasniegt uzņēmuma mērķus, kā arī protams, pamatos e-kursu izstrādes izmaksas. Konkrēts mācību mērķis palīdzēs izvērtēt, vai izvēlētais mācību saturu atbalsta nepieciešamās izmaiņas.

Tie, kas apgūs e-mācības organizācijās, negatavojas skolas testam, viņi pilda kāda amata pienākumus, kur to veikšanai viņiem ir jāveic kādas konkrētas darbības. Lai arī mācības ir zināšanu nodošana, visbiežāk darbiniekiem visvairāk ir nepieciešama iespēja izmēģināt un praktizēt. Tāpēc tiek identificētas e-mācību aktivitātes, ar kuru palīdzību dalībnieks var pielietot iegūtās zināšanas. Piemēram, tā vietā, lai prezentētu kaudzi ar informāciju par klientu apkalpošanas standartu, vispirms darbiniekam virtuālajā vidē ir jāpieņem līdzīgs lēmums kā darbā un tad, tiek sniegta tieši par šo punktu vajadzīgā informācija.

Kad ir skaidrs mācību mērķis un ko dalībniekiem pēc e-kursu apgūšanas ir jāspēj darīt, var izvērtēt dažādus pieejamos e-kursu variantus. Izvēle ir plaša, sākot no gatavo e-kursu iegādes līdz uzņēmumam individuāli izstrādātajam e-kursam. Kopīgiem spēkiem, pāris mēnešu laikā var sagatavot uzņēmumam individuāli izstrādātu e-kursu ar uzņēmumam izveidotu dizainu. Tēmām, kas ir universālas visiem uzņēmumiem, piemēram, vadītprasmju pamati, finanšu zināšanas, emociju vai stresa vadība daudz lētāk, ātrāk un vienkāršāk ir iegādāties jau kā gatavos e-kursus. Šādiem kursiem var pielāgo arī uzdevumus un situācijas uzņēmuma specifikai. Vairāk informācijas – www.vaditajaabc.lv.

Nākamajā rakstā iepazīstināšu ar savu pieredzi, kā izmantot e-mācības jauno darbinieku orientācijas programmās.

Leave a Reply