Stages of e-learning strategy development: how to choose the most appropriate solution according to the needs of the company? Level 1

A while ago I was writing about things worth to consider when integrating e-learning and in your company. This time I will share the observations of experts and my experience of the most common stages of e-learning implementation in the Baltic companies and what to take into account when choosing e-learning platform (LMS) for each of them.

You can find the version in Latvian below / Versiju latviski atradīsiet zemāk.

 

E-learning strategy can be divided into 3 levels – 1) basic 2) campaign-like 3) integrated in learning culture.

What strategy is chosen by your company depends not only on the prevailing learning culture and the employer branding strategy, but also on the industry, for example, what is the amount of regulation and respective mandatory training.

This time we will have a look at 1st level – Basic e-learning strategy.

In this strategy there are 4-5 most important areas, often mandatory by legislation, that are prioritized in training plan at the company/ group level. According to the defined themes, a small number of e-courses are created. In some cases, e-learning is used or piloted by just a few groups of employees, but most often, companies as the next step consider also the topics important for all employees.

This training strategy has the following features:

  • It is important for the company to make sure that employees know specific topics: if work safety is a value for the company, it is important that employees observe it on a daily basis and know what / when / can / cannot do and why,
  • It must be possible to control the training of the staff: the minimum hygiene training in the food sector must be repeated periodically, and a certificate of completion is issued while the Food Veterinary Service carries out regular checks on compliance.
  • The company has a large number of employees or a high level of employee rotation, but it is important to provide the same training for everyone: company introductory training on company values, cooperation principles, employee benefits.
  • It is possible to reduce the cost of training using e-learning: reducing the time required for getting to classroom training when needing to train staff at all branches.
  • It is important to implement a common standard in the company: in customer service, management, personnel management processes, such as performance appraisal or development talks, etc.

Most often, the e-learning costs of this strategy can be based on specific figures – the cost of implementing e-learning versus face-to-face training or the company’s potential risks if any of the national requirements are not met.

This e-learning strategy often has simple requirements for the e-learning platform (LMS) – you need to add new users, add e-tests and prepare reports on course statistics and completion results. Often there is no need to integrate it with other IT systems, and other types of training records can be done separately.

However, when choosing a technical solution, I invite you to think about the next possible development scenarios. If the company plans to develop e-learning for other types of topics and for all employees, it is worth considering whether the functionality also supports the creation of Blended Learning paths, gamification, as well as micro-learning elements.

It is important to remember that this e-learning strategy is also closely linked to the employer brand as design, user friendly interface, the chosen e-learning platform and the quality of the e-courses of the chosen e-learning platform has an impact. If these few e-courses are thoughtful, design-attractive and with interesting tasks, the employees will be happy to do it. It will be a completely different picture if a presentation of 100 slides transformed in e-format will be named as an e-course. In these cases, too, the employee will look for answers to the questions “what will I get from this training? What can I use now? What is necessary for my development in this company?” And not getting an answer will form wrong opinion about e-courses.

In this strategy the ready-made e-courses, https://ots.intea-elearning.com/ can be successfully integrated. For example, companies often include Management ABC e-courses in this strategy to ensure a common understanding of leadership roles across the organization management levels or Emotion Management e-course to improve collaboration with colleagues and clients.

Most often this level of e-learning is used by companies that do not have large administration employees, but who have several branches, shops, service stations, etc. Especially suitable for those who need to acquire the necessary knowledge at the appropriate level, such as work safety. It is also often the first level of e-learning strategy for all companies compared to levels 2 and 3, which are further steps in the development of the e-learning process.

The article is made in cooperation with SIA INTEA: www.intea.lv.


abstract-ai-art-355948

E-mācību stratēģijas attīstības posmi: kā izvēlēties piemērotāko risinājumu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām? 1. Līmenis

Kādu laiku atpakaļ rakstīju par to, ar ko būtu nepieciešams sākt, ieviešot e-mācības, jeb kas jāņem vērā, izvēloties e-mācību platformu. Šoreiz padalīšos ar ekspertu novērojumiem par to, kādi ir visbiežāk sastopamie e-mācību ieviešanas posmi Baltijas uzņēmumos un to, kas jāņem vērā, izvēloties risinājumus katrā no tiem.

Pieredze rāda, ka e-mācību stratēģiju var iedalīt 3 līmeņos – 1) pamata jeb bāzes zināšanu 2) kampaņveidīga 3) intergrēta mācību kultūra.

Tas, kuru no stratēģijām izvēlas katrs no uzņēmumiem, ir atkarīgs ne tikai no mācīšanās kultūras un darba devēja tēla stratēģijas, bet arī industrijas, piemēram, cik daudz ir regulēto mācību. Šajā rakstā aplūkosim pirmo  – pamata jeb bāzes zināšanu e-mācību stratēģiju.

Tiek noteiktas 4-5 svarīgākās zināšanu jomas, visbiežāk tās ir likumdošanā obligāti noteiktās vai priotizētas mācību tēmas uzņēmuma/grupas līmenī.  Atbilstoši definētajām tēmām tiek izveidots neliels skaits e-kursu. Dažos gadījumos e-mācības izmanto tikai dažas darbinieku grupas, taču visbiežāk uzņēmumi kā nākamo soli izvēlas domāt par tēmām, kuras ir aktuālas visiem darbiniekiem.

Mācību stratēģijai ir šādas iezīmes:

  • Uzņēmumā ir svarīgi pārliecināties, ka darbinieki konkrētās tēmas zina: ja darba drošība ir uzņēmuma vērtība, ir svarīgi, ka darbinieki to ikdienā ievēro un zina, ko un kādos gadījumos var un nevar darīt un kāpēc,
  • Ir jāspēj kontrolēt, ka darbinieki mācību vielu ir apguvuši: pārtikas nozarē periodiski ir jāatkārto minimālās higiēnas mācības, un darbiniekam tiek izsniegts apguves sertifikāts, tāpat pārtikas veterinārais dienests veic regulāras pārbaudes, vai darbinieku rīcība atbilst prasībām.
  • Uzņēmumā ir liels darbinieku skaits vai liela darbinieku rotācija, taču svarīgi ir visiem nodrošināt vienāda veida mācības: uzņēmuma ievadmācības par uzņēmuma vērtībām, sadarbības principiem, darbinieku priekšrocībām.
  • Ir iespējams ilgtermiņā samazināt mācību izmaksas uz pamata/bāzes mācībām: jāsamazina laiks ceļam, kas būtu nepieciešams klātienes mācībām, apmācot darbiniekus visās filiālēs.
  • Uzņēmumā ir būtiski ieviest vienotu standartu: klientu apkalpošanas jomā, vadītāju rīcībā, personāla vadības procesos, kā attīstības pārrunu veikšana u.tml.

Visbiežāk šīs stratēģijas e-mācību izmaksas var pamatot ar konkrētiem skaitļiem – e-mācību ieviešanas izmaksas pret klātienes mācībām, vai uzņēmuma potenciāliem riskiem, ja kādas no valstī noteiktajām prasībām netiks izpildītas.

No vienas puses, šajā e-mācību stratēģijā LMS (e-mācību platformai) ir vienkāršas prasības – nepieciešams pievienot jaunus lietotājus, pievienot e-testus un  izveidot atskaites par to, vai konkrēti e-kursi ir izieti un ar kādu rezultātu. Bieži nav  nepieciešamības to integrēt ar citām IT sistēmām un cita veidu mācību uzskaite var notikt arī atsevišķi.

Izvēloties tehnisko risinājumu, aicinu padomāt par nākamajiem iespējamiem attīstības scenārijiem. Ja uzņēmums plāno attīstīt e-mācības arī cita veida tēmām un visiem darbiniekiem, ir vērts padomāt par to, lai funkcionalitāte atbalsta arī visa veidu jauktā tipa mācību plūsmas izveidi, spēļošanas, kā arī mikro-mācīšanās elementus.

Svarīgi atcerēties, ka arī šī e-mācību stratēģija ir cieši saistīta ar darba devēja tēlu, ko nosaka arī izvēlētās e-mācību platformas lietošanas ērtums, izskats un e-kursu kvalitāte. Ja šie daži e-kursi būs saturiski pārdomāti, dizainiski pievilcīgi un ar interesantiem uzdevumiem, darbinieki tos ar prieku pildīs. Savukārt, ja e-formātā pārveidota 100 slaidu prezentācija tiks nosaukta kā e-kurss, neviens darbinieks nebūs ieinteresēts to aplūkot. Arī šajos gadījumos darbinieks meklēs atbildi uz jautājumiem “ko es iegūšu šajās mācībās? Ko es varēšu izmantot tūlīt? Kas ir nepieciešams manai attīstībai šajā uzņēmumā?”

Lai papildinātu esošos e-kursus, šajā stratēģijā var veiksmīgi izmantot gatavos e-kursus,  https://ots.intea-elearning.com/ Uzņēmumi bieži šajā stratēģijā iekļauj Vadītāja ABC e-kursus, lai nodrošinātu vienotu vadītāju lomas izpratni visā organizācijā visos vadības līmeņos, vai Emociju vadības e-kursu, lai uzlabotu sadarbību ar kolēģiem un klientiem.

Visbiežāk šo e-mācību stratēģijas līmeni izmanto uzņēmumi, kuriem nav daudz biroja darbinieku, bet, kam ir vairākas filiāles un veikali, klientu apkalpošanas centri. Īpaši paredzēts tiem, kam jāapgūst dažādas nepieciešamās zināšanas atbilstošajā līmenī, piemēram, darba drošība utml. Tas ir bieži arī pirmais e-mācību stratēģijas līmenis visiem uzņēmumiem, salīdzinot ar 2. un 3. līmeni, kuri ir kā tālāki soļi e-mācību procesa attīstībā.

Raksts ir tapis sadarbība ar SIA INTEA: www.intea.lv.

blend-consulting-logo-1-02

Leave a Reply