Stages of e-learning strategy development: how to choose the most appropriate solution according to the needs of the company? Level 2

From my experience, I can say that e-learning strategy can be divided into 3 levels – 1) basic 2) campaign-like 3) integrated learning culture. In the previous article, I described the basic e-learning strategy , this time – campaign-like e-learning strategy.

You can find the version in Latvian below / Versiju latviski atradīsiet zemāk.

In this case, the company wants to try out e-learning in a campaign for the group of demanding employees or there is a need to quickly train employees on a particular topic.

Most often they are 1-2 core topics with challenging content, often with a series of lessons that are created as a learning path.

This e-learning strategy is used when a company has a strategic goal to train, for example, customer service specialists: vendors, insurance professionals.

Most often in such situations, the company does not have its own e-learning platform and developed e-courses, but most likely the company has a series of classroom training materials, customer service manuals, the best / worst case sales examples, prepared answers the most frequently asked questions that need to be quickly transformed in e-format.

In addition, the trainees are rarely in the office or at the computer due to the nature of the work, so there is a need to use mobile learning opportunities, fast search functionality, and split learning content into small steps using the so-called micro-learning approach. This target audience most often has the spirit of competition, where learning by gamification is an essential requirement.

In these cases, multi-level curricula are developed as a continuous learning process for a particular group of employees. Next learning stage is opened only after the previous activities have been completed, in addition, business goals are created, such as reaching a particular turnover for specified product group. Such training campaigns are the most successful if there are parallel motivation and employee engagement activities – such as points earned for achieving certain learning and business outcomes, competing between multiple branches, discussions for exchanging the lessons learned and gained experience.

 

A successful solution in this strategy is to use Branchtrack simulations that interactively diagnose whether an employee chooses the most appropriate action for a situation close to reality. In addition to other types of Blended Learning programs, it is possible to use customized customer service or sales situation e-simulations, such as https://www.branchtrack.com/projects/hvratp3f .

The specificity of the challenging content and group of employees requires a high-level e-learning platform functionality. Of course, one campaign does not make sense to implement an e-learning platform, so companies usually choose to rent it. For this purpose, INTEA offers to create a customer profile in e-learning platform CrossKnowledge and support the success of such campaigns.

Most often this e-learning strategy is used in companies working in sales area, for their sales agents, client consultants – everybody, who need to acquire big amount of knowledge in short period of time.

The article is written in collaboration with SIA INTEA: www.intea.lv.


adult-american-board-1157859

E-mācību stratēģijas attīstības posmi: kā izvēlēties piemērotāko risinājumu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām? 2. Līmenis

Pieredze rāda, ka e-mācību stratēģiju var iedalīt 3 līmeņos – 1) pamata jeb bāzes zināšanu 2) kampaņveidīga 3) intergrēta mācību kultūrā. Iepriekšējā rakstā aprakstīju pirmo  – pamata jeb bāzes zināšanu e-mācību stratēģiju, šajā rakstā – otro: kampaņveidīgo e-macību stratēģiju.

Uzņēmums vēlas izmēģināt e-mācības kampaņas veidā prasīgiem darbiniekiem vai arī nepieciešams ātri apmācīt darbiniekus par noteiktu tēmu.

Visbiežāk tās ir 1-2 pamattēmas ar izaicinošu saturu, nereti  kā virkne ar mācībām, kas tiek veidota kā mācību plūsma.

Šī e-mācību stratēģija tiek izmantota gadījumos, kad uzņēmumam ir stratēģisks mērķis apmācīt, piemēram, klientu apkalpošanas speciālistus (front-end): pārdevējus, apdrošināšanas speciālistus.

Visbiežāk šādās situācijās uzņēmumam nav savas e-mācību platformas un izstrādāti e-kursi, bet visdrīzāk uzņēmumam ir sagatavota virkne ar klātienes mācību materiāliem, klientu apkalpošanas rokasgrāmatas, labāko/sliktāko pārdošanas piemēru krātuve, klientu visbiežāk uzdotie jautājumi un vēlamās atbildes, ko nepieciešams ātri izveidot e-formātā.

Papildus tam, apmācāmie darbinieki darba specifikas dēļ reti ir birojā vai pie datora, līdz ar to ir nepieciešams izmantot mobilās mācīšanās iespējas, ātras meklēšanas funkcionalitāti, kā arī mācību saturu sadalīt mazos posmos, izmantojot, tā saucamo mikro-mācīšanās pieeju. Šai mērķauditorijai visbiežāk piemīt sacensības gars, kur mācīšanās spēļojot ir būtiska prasība.

Šajos gadījumos konkrētai darbinieku grupai tiek veidotas vairāk pakāpju mācību programmas kā nepārtraukts process. Katrs nākamais posms tiek atvērts tikai pēc iepriekšējo darbību paveikšanas, papildus tiek veidoti biznesa mērķi, piemēram, konkrēta apgrozījuma sasniegšana noteiktai produktu grupai. Šādas mācību kampaņas ir visveiksmīgākās, ja paralēli notiek motivācijas un darbinieku iesaistes pasākumi – iegūti punkti par noteiktu mācību un biznesa rezultātu sasniegšanu, sacensības vairāku filiāļu starpā, pieredze apmaiņas diskusijas un dalīšanās ar mācību atziņām.

 

Šajā stratēģijā veiksmīgs risinājums ir izmantot Branchtrack simulācijas, kas interaktīvā veidā diagnosticē, vai darbinieks izvēlas atbilstošāko rīcību realitātei pietuvinātā situācijā. Papildus cita veida jauktā tipa mācību programmas elementiem ir iespējams izmantot uzņēmumam pielāgotas klientu apkalpošanas vai pārdošanas situāciju e-simulācijas, piemēram, https://www.branchtrack.com/projects/hvratp3f.

No vienas puses izaicinošais saturs un darbinieku grupas specifika pieprasa augsta līmeņa e-mācību platformas funkcionalitāti. No otras puses, vienai kampaņai nav jēgpilni ieviest e-mācību platformu, tāpēc visbiežāk uzņēmumi izvēlas e-mācību platformu īrēt. Šādām vajadzībām uzņēmums INTEA Baltijas tirgū piedāvā CrossKnowledge e-mācību platformā izveidot  klienta profilu un atbalstīt šādu kampaņu veiksmīgu norisi.

Visbiežāk šo e-mācību stratēģijas līmeni izmanto pārdošanas jomā strādājoši uzņēmumi, to pārdevēji, aģenti, klientu konsultanti – visi, kam īsā laika periodā ir jāapgūst liels jaunu zināšanu apjoms.

Raksts ir tapis sadarbība ar SIA INTEA: www.intea.lv.

blend-consulting-logo-1-02

Leave a Reply