Stages of e-learning strategy development: how to choose the most appropriate solution according to the needs of the company? Level 3

From my experience, I can say that e-learning strategy can be divided into 3 levels – 1) basic 2) campaign-like 3) integrated learning culture. In the previous articles, I described the basic and campaign-like levels, this time – e-learning strategy which is integrated in the learning culture at corporate level.

You can find the version in Latvian below / Versiju latviski atradīsiet zemāk.

To this e-learning strategy, companies in the Baltics most often grow gradually or are involved in group-level corporate training programs. In these cases, the company has a strong learning culture, the learning projects have an owner, and e-learning is an essential part of the learning strategy.

Most often, employee development in these companies is a value, the role of managers in learning processes is promoted, and the measuring of all training results is considered, as well as the knowledge transfer to daily work follows.

This e-learning strategy has the following features:

 • Training is structured in Learning paths and grouped by steps and activities
 • Training materials can be structured as a library
 • Involvement of learners is enhanced by including scoring, badges, leader boards and collaboration
 • Registration for classroom training and the ability to follow the completion
 • Easy-to-use reporting system to keep track of learner’s performance and results
 • Intuitive administration and content implementation

Not all companies need this level of e-learning strategy, but most often, companies that practice it, also has achieved positive and modern employer brand. In the Baltics, this practice is mostly carried out by banks or subsidiaries of international companies.

Occasionally, companies believe that e-learning courses will emerge when introducing an e-learning platform (LMS). But this is not the case! I therefore call for the following aspects to be considered when deciding on e-learning:

 • Content. Understand how to ensure quality content and employee engagement.
 • Technology. It is necessary to choose a platform that will serve not only today, but also after a few years.
 • Administration. Provide for the daily cost of administering, maintaining, improving, etc. e-learning.

Evaluating these aspects and each stage of the development of e-learning strategy and their specificity to the topicalities and needs of the training of your company / organization, the choice of the most appropriate learning solution for you will be much easier.

The article is written in cooperation with SIA INTEA: www.intea.lv .


adults-analysis-brainstorming-1661004

E-mācību stratēģijas attīstības posmi: kā izvēlēties piemērotāko risinājumu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām? 3. Līmenis

Pieredze rāda, ka e-mācību stratēģiju var iedalīt 3 līmeņos – 1) pamata jeb bāzes zināšanu 2) kampaņveidīga 3) intergrēta mācību kultūrā. Iepriekšējos rakstos aprakstīju pirmā un otrā līmeņa e-mācību stratēģijas šajā rakstā par E-mācību stratēģiju, kas ir integrēta mācību kultūrā korporatīvā līmenī.

Līdz šai e-mācību stratēģijai uzņēmumi Baltijā visbiežāk izaug pakāpeniski, vai arī tiek iesaistīti uzņēmuma grupas līmeņa mācību programmās. Šajos gadījumos uzņēmumā ir izveidota spēcīga mācīšanās kultūra, ir skaidrs mācību projektu īpašnieks, kā arī e-mācības ir būtiska mācību stratēģijas daļa.

Visbiežāk šajos uzņēmumos darbinieku attīstība ir vērtība, tiek veicināta vadītāju loma iesaistīties  mācību procesos, kā arī tiek domāts par to, kā mērīt visa līmeņa mācību rezultātus, un tiek sekots līdzi mācību pārnesei uz ikdienas darbu.

Šai e-mācību stratēģijai ir šādas iezīmes:

 • Apmācības ir strukturētas kā ceļš un sagrupētas pa soļiem un aktivitātēm
 • Apmācību materiāli var tikt strukturēti kā bibliotēka
 • Apmācāmo iesaiste tiek paaugstināta, iekļaujot punktu sistēmu, nozīmītes, līderu sarakstu un sadarbību
 • Reģistrācija klātienes apmācībām un iespēja sekot līdzi izpildei
 • Viegli lietojama atskaišu sistēma, lai sekotu līdzi apmācāmo sniegumam un rezultātiem
 • Intuitīva administrācija un satura ieviešana

Ne visiem uzņēmumiem šāda līmeņa e-mācību prakse ir nepieciešama, taču visbiežāk uzņēmumiem, kas to praktizē, izveidojas arī pozitīvs, moderna darba devēja tēls. Baltijā šo praksi lielākoties piekopj bankas vai ārzemju māšu uzņēmumi, kas atrodas Baltijā.

Reizēm uzņēmumi uzskata, ka ieviešot e-mācību platformu, parādīsies e-mācības. Taču tas tā nenotiek!  Tāpēc aicinu, pieņemot lēmumu par e-mācībām, izvērtēt šos aspektus:

 • Saturs. Jāsaprot, kā nodrošināt kvalitatīvu saturu un darbinieku iesaisti.
 • Tehnoloģija. Nepieciešams izvēlēties tādu platformu, kas kalpos ne tikai šodien, bet arī pēc pāris gadiem.
 • Administrēšana. Jāparedz, cik ikdienā izmaksās e-mācību administrēšana, uzturēšana, uzlabošana, utt.

Izvērtējot šos aspektus un katru e-mācību stratēģijas attīstības posmu un to specifiku attiecībā pret Jūsu uzņēmuma/organizācijas mācību aktualitātēm un vajadzībām, Jums atbilstošākā mācību risinājuma izvēle būs krietni vieglāka.

Raksts ir tapis sadarbība ar SIA INTEA: www.intea.lv.

blend-consulting-logo-1-02

Leave a Reply