Promoting training among employees – internal marketing in content creation

In the previous article I mentioned that the internal training of the company is successful when it is not only completed as a compulsory measure, but is done with pleasure. The question is – how to get a result like this?

You can find the version in Latvian below / Versiju latviski atradīsiet zemāk.

In this situation, several important questions need to be answered:

  • What should I do so that employee likes to complete this training?
  • How to make sure that the employee completes the course after opening it and uses the new knowledge gained?
  • How to make this process more interesting?
  • How to keep employee’s motivation to continue learning?
  • How to keep an eye on future e-courses?

To answer these questions, internal marketing tools come in handy, which, unlike the way it is used in the marketing world, promotes content not outside the company but internally within it.

It is important to motivate the employee for completion of the training, which can be achieved with interesting curriculum content and internal communication.

One aspect for motivation is interesting course design or other aspects that attract the employee. E-learning development companies also tend to involve their clients in the making of e-courses, for example, by creating training soundtrack. Employees are invited to casting, which results in a certain number of people that are participating in the making of soundtrack. This makes the course even more interesting for the people who have talked in the course themselves and for others who want to hear how their colleagues have succeeded. In this way, the e-course has an added value.

As another internal marketing resource created by e-learning development companies, are e-course teasers showing what will be learned with this e-course. It is linked to a campaign-like learning strategy, in which it is important to understand how to start talking about upcoming training, how to prepare them, the learning process itself, and the time after training and how to keep this new knowledge.

Already in the previous article I was talking more about gamification, which also needs to be mentioned when talking about internal marketing. It has a list of standard techniques – points, badges, leader boards, stories etc. – from which the company must choose the most appropriate techniques that the employee would like and would forget that he/she is working or learning, but would rather enjoy the process.

Very important is the attention and feeling that I can become the best, I can be nominated as the most successful, people can come to me with questions – it motivates people. These people become ‘active agents’ who proclaim to others how successful the training is.

E-learning and Blended Learning plans can be made very interesting and tailored to the group of employees also with classroom training. It is possible to involve the employees in the making and organizing of training programs in order to facilitate the retention of new information.

In the next article I’ll take a look at different internal marketing communication tools for training promotion.

The article was written in collaboration with SIA INTEA: www.intea.lv.

Maija Dobele
Organization Development Consultant
Blend Consulting / INTEA OTS

 


classic-flatlay-hands-938971

Mācību popularizēšana darbinieku vidū jeb iekšējais mārketings satura izveidē

Iepriekšējā rakstā minēju, ka uzņēmuma iekšējās mācības ir izdevušās tad, kad tās nav tikai kā obligāts darba pienākums, bet gan tiek veiktas ar prieku. Jautājums, kā to panākt?

Šajā situācijā ir jārod atbildes uz vairākiem svarīgiem jautājumiem:

  • Ko darīt, lai darbinieks vēlētos iziet šīs mācības?
  • Kā panākt to, lai, atverot kursu, darbinieks to arī izpildītu līdz galam un pielietotu jaunās zināšanas?
  • Kā šo procesu padarīt interesantāku?
  • Kā saglabāt motivāciju turpināt mācīties?
  • Kā noturēt uzmanību arī uz nākamajiem e-kursiem?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, talkā nāk iekšējā mārketinga līdzekļi, kas, pretēji tam, kā tas mārketinga vidē ir pierasts, saturu popularizē nevis ārpus uzņēmuma, bet gan iekšēji sava uzņēmuma ietvaros.

Svarīgi ir atcerēties par darbinieka motivēšanu mācību izpildei, ko var panākt gan ar interesantu mācību saturu, gan ar iekšējo komunikāciju.

Viens no motivācijas veidiem ir interesants kursa dizains vai citi aspekti, kas pievelk darbinieku. E-mācību izstrādes uzņēmumi mēdz arī iesaistīt savus klientus e-kursu izveidē, piemēram, ierunājot mācību skaņu celiņu. Darbinieki tiek aicināti uz kastingu, kura rezultātā tiek izvēlēts noteikts skaits cilvēku, kas ierunās skaņu celiņu. Tas padara kursa izpildi vēl interesantāku gan attiecīgajiem cilvēkiem, kuri paši ir ierunājuši kursu, gan arī pārējiem, kuri grib dzirdēt, kā kolēģiem tas ir izdevies. Šādā veidā e-kursam tiek dota papildus vērtība.

Kā vēl viens iekšējā mārketinga resurss, kuru veido e-mācību izstrādes uzņēmumi, ir e-kursu tīzeri kā īss video, parādot, kas tiks apgūts ar šo e-kursu. Tas sasaistās ar kampaņveidīgu mācību stratēģiju, kurā ir svarīgi saprast, kā sākt runāt par gaidāmajām mācībām, kā tām sagatavot, tālāk ir pats mācību process un nemazāk svarīgs ir laiks pēc mācībām un tas, kā saglabāt šīs jauniegūtās zināšanas.

Jau iepriekšējā rakstā plašāk runāju par spēļošanu, kuru nepieciešams pieminēt arī iekšējā mārketinga sakarā. Tai ir standarta tehniku saraksts – punkti, nozīmītes, līderu saraksts, stāsti utt. – no kurām uzņēmumam ir jāizvēlas atbilstošākās tehnikas, kas darbiniekam varētu patikt un liktu aizmirst, ka viņš strādā vai mācās, bet drīzāk izbaudītu šo procesu.

Lielu lomu spēlē uzmanības iegūšana un sajūta, ka es varu kļūt par labāko, mani var nominēt par veiksmīgāko, pie manis var nākt ar jautājumiem – tas viss motivē cilvēku. Šīs personas kļūst par “aktīvajiem aģentiem”, kuri sludina tālāk citiem to, cik veiksmīgas ir mācības.

 

E-mācības un jauktā tipa mācības ir iespējams izveidot ļoti interesantas un pielāgot attiecīgajai darbinieku grupai arī ar klātienes mācībām. Iesaistot pašus darbiniekus mācību programmu izveidē un pasniegšanā, varat veicināt to, ka jauniegūtā informācija paliks atmiņā.

Nākamajā rakstā aplūkošu iekšējā mārketinga iespējas mācību popularizēšanā darbinieku vidū caur dažādiem komunikācijas veidiem.

Šis raksts ir tapis sadarbībā ar SIA INTEA: www.intea.lv.

Maija Dobele
Organizāciju attīstības konsultante
Blend Consulting / INTEA OTS

Leave a Reply