Promoting training among employees – internal marketing in the communication of training programs

As I wrote earlier, internal marketing plays a major role in training in order for it to be done with pleasure and so that employee gains new knowledge. This is achieved through both interesting course content and the involvement of employees in the development of training materials. But no less important is internal communication – both before and after training.

You can find the version in Latvian below / Versiju latviski atradīsiet zemāk.

Before training, it is important to pay attention to every employee, his needs and interests. Internal training requires management team to work with employees. The employees expect that the employer knows what they need to learn, so they may feel underestimated if only general information that everyone already knows is given in the training and it only takes the employee’s time but does not provide new knowledge or satisfaction. Concreteness is the key to providing the employee with new and customized information for his/her daily work with the help of e-learning.

Recently, companies are increasingly trying to understand their own organization and what their learning needs are, what needs to be developed. If the company’s goal is to be the most advanced on the market, then this message should be passed on to the employees as well. This makes them feel like a part of the company. It’s not a secret that an employee gets happier, works better, and feels valued when he / she gets attention.

The purpose of internal marketing in this case is to get the employee say to a colleague  “this training was so cool! Hey, have a look at it you too!” Instead of telling others that it was boring as always. So, communication affects the image of learning.

When the time has come to get on to the training, socializing is important. This can be especially observed when training, for example, takes place in Riga, and people from all over Latvia travel there. This is the time that employees remember as a pleasant day with like-minded people. However, there are companies that cannot afford it, so e-learning is used as a “cheap option” for employees to complete at their desk. However, it doesn’t make them less important!

Socializing is particularly important at the moment when internal training is created in the e-environment, because in this format the mutual contact between individuals, that is present in classroom training, now is lost.

For this reason, companies often engage themselves in “carrying outside” the e-courses and, for example, put out leaflets or course illustrations all over the office, work with them and draw attention, at the same time strengthening the emotional link.

Even if the subject of learning is not binding and not very interesting, the learning process can be made more interesting by reusing the attractive illustrations and design elements of the e-course, highlighting the content in the training.

If the e-course has been about safety at work, it can be implemented by putting illustrations with texts all around the office, for example, sticking to the slippery stairs a label with text “Watch out! Slippery!” This type of approach serves as internal marketing tool, addressing employees, communicating with them, and helping to remember several training elements.

For these reasons, when planning your next training session, I suggest you thinking about how to communicate it to your employees and continue popularizing the training content even when it is done. This will help to keep the employees’ attention and remember the training content!

This article was written in collaboration with SIA INTEA: www.intea.lv.

Maija Dobele
Organization Development Consultant
Blend Consulting / INTEA OTS

analyzing-brainstorming-business-people-1124062

Mācību popularizēšana darbinieku vidū jeb iekšējais mārketings mācību programmu komunikācijā

Kā jau iepriekš rakstīju, iekšējais mārketings spēlē lielu lomu tajā, lai mācības tiktu izietas ar prieku un darbinieks no tām iegūtu ko jaunu. Tas tiek panākts gan ar interesantu kursu saturu, gan darbinieku iesaisti mācību materiālu izveidē. Taču ne mazāk svarīga ir iekšējā komunikācija – gan pirms, gan pēc mācību veikšanas.

Pirms mācību izveides svarīgi ir pievērst uzmanību katram darbiniekam, viņa nepieciešamībām un interesei. Veidojot iekšējās mācības, uzņēmuma vadībai ir jāstrādā pie attiecībām ar darbiniekiem. Viņi sagaida, ka darba devējs zina, ko darbiniekam ir nepieciešams apgūt, tāpēc var justies nenovērtēti, ja mācībās tiks pasniegta vispārēja informācija, ko visi jau zina un kas tikai prasa darbinieka laiku, bet nesniedz ne jaunas zināšanas, ne gandarījumu. Konkrētība ir atslēga tam, lai ar e-mācībām darbiniekam tiek pasniegta jauna un darba ikdienai pielāgota informācija.

Pēdējā laikā uzņēmumi arvien vairāk cenšas izprast paši savu organizāciju un to, kādas ir mācību vajadzības, kas ir tas, ko vajag attīstīt. Ja uzņēmuma mērķis ir būt jaunākajam, attīstītākajam tirgū, tad šis vēstījums atbilstoši ir jānodod arī darbiniekiem. Tas liek viņiem justies piederīgiem un kā daļai no uzņēmuma. Nav noslēpums, ka  darbinieks kļūst laimīgāks, strādā labāk un jūtas novērtēts, kad viņam/viņai tiek pievērsta uzmanība.

Iekšējā mārketinga mērķis šajā gadījumā ir panākt, ka pēc mācību iziešanas darbinieks teiktu kolēģim “šīs mācības bija tik foršas! Klau, paskaties Tu arī!” tā vietā, lai stāstītu, ka 2h “atsēdēt” kārtējās mācībās bija garlaicīgi. Tātad, mutiskā komunikācija ietekmē mācību tēlu.

Kad ir pienācis laiks mācībām “ķerties klāt”, svarīga ir socializēšanās. To sevišķi var novērot, kad mācības, piemēram, notiek Rīgā, un uz tām brauc cilvēki no visas Latvijas. Tas ir laiks, kas darbiniekiem paliek atmiņā kā patīkama diena ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Taču ir uzņēmumi, kuri to nevar atļauties, tāpēc e-mācības izmanto kā “lēto variantu”, kuru darbinieki iziet, atrodoties pie sava darba galda. Tomēr tas tās nebūt nepadara par mazāk nozīmīgām!

Socializēšanās jo īpaši svarīga ir tieši brīdī, kad iekšējās mācības tiek veidotas e-vidē, jo tādā formātā zūd savstarpējais personu kontakts, kas tiek uzturēts klātienes mācībās.

Šī iemesla dēļ nereti uzņēmumi paši iesaistās e-kursu “nešanā tālāk” un, piemēram, izlīmē lapiņas vai kursa ilustrācijas pa visu biroju, darbinieki ar tām bildējas un pievērš uzmanību, tā nostiprinot emocionālo saikni.

Pat ja mācību temats nav saistošs un ir ne pārāk interesants, mācību procesu var padarīt interesantāku, atkārtoti izmantojot e-kursā iekļautās pievilcīgās ilustrācijas un dizaina elementus, izceļot mācībās esošo saturu.

Ja e-kurss ir bijis par darba drošību, to var īstenot, izlīmējot ilustrācijas ar tekstiem pa biroju, piemēram, pie slidenām kāpnēm pielīmējot uzrakstu “Uzmanies! Slidens!” Šāda veida pieeja kalpo kā iekšējais mārketings, vēršoties pie darbiniekiem, veidojot ar viņiem komunikāciju un palīdzot atcerēties atsevišķus mācību elementus.

Šo iemeslu dēļ, plānojot nākamo mācību reizi, iesaku padomāt par to, kā par to paziņot darbiniekiem un kā mācību saturu “nest tālāk” arī tad, kad tās ir veiktas. Tas palīdzēs gan noturēt darbinieku uzmanību, gan atcerēties to saturu!

Šis raksts ir tapis sadarbībā ar SIA INTEA: www.intea.lv.

Maija Dobele
Organizāciju attīstības konsultante
Blend Consulting / INTEA OTS

Leave a Reply